Please use Computer for better experience.
कृपया फारम भर्नको लागी कम्प्युटरको प्रयोग गर्नुहोला।

Vacancy for open Competition

Sn. विज्ञापन नं. विज्ञापन मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर सहित सेवा/समूह श्रेणी पद विवरण Action
1
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन तृतीय अधिकृत

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट स्नातक वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । उमेरको हकमा २१ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

Subimission Date Exceeded
2
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन/लेखा तृतीय अधिकृत

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य विषयमा स्नातक वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । उमेरको हकमा २१ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

Subimission Date Exceeded
3
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन /पुस्तकालय तृतीय अधिकृत

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट वि.लीव.एस्सी ( B.Lib.Sc ) वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । उमेरको हकमा २१ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Subimission Date Exceeded
4
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन प्रथम सहायक

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण गरेको । उमेरको हकमा १८ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Subimission Date Exceeded
5
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन/लेखा प्रथम सहायक

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । उमेरको हकमा १८ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Subimission Date Exceeded
6
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन/पुस्तकालय प्रथम सहायक

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण गरी मान्यता प्राप्त संघ संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा ६ महिनाको तालिम वा १ बर्ष अनुभव प्राप्त । उमेरको हकमा १८ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Subimission Date Exceeded
7
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन /सुचना प्रविधि प्रथम सहायक

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्बन्धित विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण गरी मान्यता प्राप्त संघ संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा ६ महिनाको तालिम वा १ बर्ष अनुभव प्राप्त । उमेरको हकमा १८ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Subimission Date Exceeded
8
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन द्वितीय सहायक

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट प्रवेशिका, एसएलसी, वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । उमेरको हकमा १८ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Subimission Date Exceeded
9
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन/लेखा द्वितीय सहायक

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट प्रवेशिका, एसएलसी, वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । उमेरको हकमा १८ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Subimission Date Exceeded

Vacancy for internal Competition

Sn. विज्ञापन नं. विज्ञापन मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर सहित सेवा/समूह श्रेणी पद विवरण Action
1
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन द्वितीय सहायक

आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा सम्बन्धित सेवा समूहको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष स्थायी भई कार्यरत रहेको र कार्यरत पदका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको। अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Subimission Date Exceeded
2
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन प्रथम सहायक

आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा सम्बन्धित सेवा समूहको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष स्थायी भई कार्यरत रहेको र कार्यरत पदका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको। अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Subimission Date Exceeded
3
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन तृतीय अधिकृत

आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा सम्बन्धित सेवा समूहको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष स्थायी भई कार्यरत रहेको र कार्यरत पदका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको। अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Subimission Date Exceeded

Vacancy for promotion

Sn. विज्ञापन नं. विज्ञापन मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर सहित सेवा/समूह श्रेणी पद विवरण Action
1
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन तृतीय अधिकृत

कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा, सम्बन्धित सेवा समूहको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष स्थायी भई कार्यरत रहेको र कार्यरत पदका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको। अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Subimission Date Exceeded
2
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन प्रथम सहायक

कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा, सम्बन्धित सेवा समूहको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष स्थायी भई कार्यरत रहेको र कार्यरत पदका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको। अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Subimission Date Exceeded