Please use Computer for better experience.
कृपया फारम भर्नको लागी कम्प्युटरको प्रयोग गर्नुहोला।

Vacancy for open Competition

Sn. विज्ञापन नं. विज्ञापन मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर सहित सेवा/समूह श्रेणी पद विवरण Action
1
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन तृतीय अधिकृत

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट स्नातक वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । उमेरको हकमा २१ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

Sorry, Application submittion date exceeded !
2
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन/लेखा तृतीय अधिकृत

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य विषयमा स्नातक वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । उमेरको हकमा २१ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

Sorry, Application submittion date exceeded !
3
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन /पुस्तकालय तृतीय अधिकृत

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट वि.लीव.एस्सी ( B.Lib.Sc ) वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । उमेरको हकमा २१ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Sorry, Application submittion date exceeded !
4
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन प्रथम सहायक

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण गरेको । उमेरको हकमा १८ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Sorry, Application submittion date exceeded !
5
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन/लेखा प्रथम सहायक

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । उमेरको हकमा १८ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Sorry, Application submittion date exceeded !
6
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन/पुस्तकालय प्रथम सहायक

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण गरी मान्यता प्राप्त संघ संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा ६ महिनाको तालिम वा १ बर्ष अनुभव प्राप्त । उमेरको हकमा १८ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Sorry, Application submittion date exceeded !
7
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन /सुचना प्रविधि प्रथम सहायक

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वा यसवाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट सम्बन्धित विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण गरी मान्यता प्राप्त संघ संस्थावाट सम्वन्धित विषयमा ६ महिनाको तालिम वा १ बर्ष अनुभव प्राप्त । उमेरको हकमा १८ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Sorry, Application submittion date exceeded !
8
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन द्वितीय सहायक

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट प्रवेशिका, एसएलसी, वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । उमेरको हकमा १८ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Sorry, Application submittion date exceeded !
9
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन/लेखा द्वितीय सहायक

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थावाट प्रवेशिका, एसएलसी, वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । उमेरको हकमा १८ बर्ष पुरा भई ३५ (पैंतीस) वर्ष तर महिलाको हकमा ४० (चालिस) वर्ष पुरा भइ नसकेका । तर विश्वविद्यालय सेवामा स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Sorry, Application submittion date exceeded !

Vacancy for internal Competition

Sn. विज्ञापन नं. विज्ञापन मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर सहित सेवा/समूह श्रेणी पद विवरण Action
1
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन द्वितीय सहायक

आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा सम्बन्धित सेवा समूहको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष स्थायी भई कार्यरत रहेको र कार्यरत पदका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको। अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Sorry, Application submittion date exceeded !
2
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन प्रथम सहायक

आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा सम्बन्धित सेवा समूहको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष स्थायी भई कार्यरत रहेको र कार्यरत पदका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको। अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Sorry, Application submittion date exceeded !
3
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन तृतीय अधिकृत

आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा सम्बन्धित सेवा समूहको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष स्थायी भई कार्यरत रहेको र कार्यरत पदका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको। अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Sorry, Application submittion date exceeded !

Vacancy for promotion

Sn. विज्ञापन नं. विज्ञापन मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर सहित सेवा/समूह श्रेणी पद विवरण Action
1
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन तृतीय अधिकृत

कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा, सम्बन्धित सेवा समूहको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष स्थायी भई कार्यरत रहेको र कार्यरत पदका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको। अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Sorry, Application submittion date exceeded !
2
2020-01-03 2020-02-06 2020-02-13 प्रशासन प्रथम सहायक

कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा, सम्बन्धित सेवा समूहको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनीको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष स्थायी भई कार्यरत रहेको र कार्यरत पदका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको। अन्य योग्यता पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी (कार्य संचालन) निर्देशिका मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ

Sorry, Application submittion date exceeded !