Lumbini Buddhist University Recruitment Committee

यस समितिको विज्ञापन नं. ०८/००४/०७६/०७७ अन्तर्गत सहायक द्वितीय (प्रशासन) खुला/ समावेशी तर्फ मिति २०७७/१०/२७ देखि २८ गतेसम्म सञ्चालन भएको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको मिति २०७८/०१/०४ गते सम्पन्न अन्तर्वार्ता समेतको कूल प्राप्ताङ्कका आधारमा देहायको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले देहायको समूहमा स्थायी नियुक्तिका लागि यस विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्‍समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै, प्राप्ताङ्क सन्तोषजनक नलागेमा पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चानलन) निर्देशिका,२०७५ को परिच्छेद १६ को बुँदा ६६ को २ बमोजिम आवेदन दस्तुरको २५ प्रतिशत दस्तुर बुझाएको रसिद सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र पदपूर्ति समितिमा निवेदन दिन सकिने जानकारी सहजताका लागि सम्प्रेषण गरिन्छ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

यस समितिको विज्ञापन नं. ०७/००४/०७६/०७७ अन्तर्गत सहायक प्रथम(सूचना प्रविधि) खुला/ समावेशी तर्फ मिति २०७७/१०/२५ देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन भएको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको मिति २०७८/०१/०४ गते सम्पन्न अन्तर्वार्ता समेतको कूल प्राप्ताङ्कका आधारमा देहायको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले देहायको समूहमा स्थायी नियुक्तिका लागि यस विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्‍समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै, प्राप्ताङ्क सन्तोषजनक नलागेमा पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चानलन) निर्देशिका,२०७५ को परिच्छेद १६ को बुँदा ६६ को २ बमोजिम आवेदन दस्तुरको २५ प्रतिशत दस्तुर बुझाएको रसिद सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र पदपूर्ति समितिमा निवेदन दिन सकिने जानकारी सहजताका लागि सम्प्रेषण गरिन्छ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

यस समितिको विज्ञापन नं. ०४/००४/०७६/०७७ अन्तर्गत सहायक प्रथम(प्रशासन) खुला/ समावेशी तर्फ मिति २०७७/१०/२५ देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन भएको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको मिति २०७८/०१/०४ गते सम्पन्न अन्तर्वार्ता समेतको कूल प्राप्ताङ्कका आधारमा देहायको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले देहायको समूहमा स्थायी नियुक्तिका लागि यस विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्‍समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै, प्राप्ताङ्क सन्तोषजनक नलागेमा पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चानलन) निर्देशिका,२०७५ को परिच्छेद १६ को बुँदा ६६ को २ बमोजिम आवेदन दस्तुरको २५ प्रतिशत दस्तुर बुझाएको रसिद सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र पदपूर्ति समितिमा निवेदन दिन सकिने जानकारी सहजताका लागि सम्प्रेषण गरिन्छ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, पदपूर्ति समितिको देहाय अनुसारको बढुवा विज्ञापन बमोजिम तपसिलमा उल्लिखित योग्यताक्रम बमोजिमका उम्मेदवारहरूलाई सहायक द्वितीय(प्रशासन) पदबाट सहायक प्रथम(प्रशासन) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । साथै, प्राप्ताङ्क सन्तोषजनक नलागेमा पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका,२०७५ को परिच्छेद १६ को बुँदा ६६ को २ बमोजिम आवेदन दस्तुरको २५ प्रतिशत दस्तुर बुझाएको रसिद सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र पदपूर्ति समितिमा निवेदन दिन सकिनेछ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

यस समितिको विज्ञापन नं. ०१/००४/०७६/०७७ अन्तर्गत अधिकृत तृतीय(प्रशासन) खुला/ समावेशी तर्फ मिति २०७७/१०/२२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको मिति २०७८/०१/०३ गते सम्पन्न अन्तर्वार्ता समेतको कूल प्राप्ताङ्कका आधारमा देहायको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले देहायको समूहमा स्थायी नियुक्तिका लागि यस विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्‍समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै, प्राप्ताङ्क सन्तोषजनक नलागेमा पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चानलन) निर्देशिका,२०७५ को परिच्छेद १६ को बुँदा ६६ को २ बमोजिम आवेदन दस्तुरको २५ प्रतिशत दस्तुर बुझाएको रसिद सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र पदपूर्ति समितिमा निवेदन दिन सकिने जानकारी सहजताका लागि सम्प्रेषण गरिन्छ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

यस समितिको विज्ञापन नं. ०२/००४/०७६/०७७ अन्तर्गत अधिकृत तृतीय(लेखा) खुलातर्फ मिति २०७७/१०/२५ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको मिति २०७८/०१/०३ गते सम्पन्न अन्तर्वार्ता समेतको कूल प्राप्ताङ्कका आधारमा देहायको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले देहायको समूहमा स्थायी नियुक्तिका लागि यस विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्‍समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । । साथै, प्राप्ताङ्क सन्तोषजनक नलागेमा पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चानलन) निर्देशिका,२०७५ को परिच्छेद १६ को बुँदा ६६ को २ बमोजिम आवेदन दस्तुरको २५ प्रतिशत दस्तुर बुझाएको रसिद सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र पदपूर्ति समितिमा निवेदन दिन सकिने जानकारी सहजताका लागि सम्प्रेषण गरिन्छ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, पदपूर्ति समितिको देहाय अनुसारको बढुवा विज्ञापन बमोजिम तपसिलमा उल्लिखित निर्णयानुसार निम्न बमोजिमका उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएकाले सो निर्णय उपर चित्त नबुझेमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सेवा नियमावली,२०७४ को परिच्छेद-३ दफा १२ को उपदफा ५ को पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनका निमित्त यो सूचना जारी गरिएको छ । साथै, प्राप्ताङ्क सन्तोषजनक नलागेमा पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चानलन) निर्देशिका,२०७५ को परिच्छेद १६ को बुँदा ६६ को २ बमोजिम आवेदन दस्तुरको २५ प्रतिशत दस्तुर बुझाएको रसिद सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र पदपूर्ति समितिमा निवेदन दिन सकिनेछ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, पदपूर्ति समितिको कार्यालयद्वारा देहायका विभिन्न विज्ञापन अन्तर्गत लिइएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरूमध्ये वर्णानुक्रम अनुसार देहायका अनुक्रमाङ्क तथा नाम, थर भएका उम्मेदवारहरू उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरूले अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने दिन पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, प्रवेशपत्र, आवश्यक न्यूनतम योग्यता प्रमाणित हुने सम्पूर्ण प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरूका सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ । अन्तर्वार्ताका दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा पनि अन्तर्वार्ता कार्यक्रम रोकिने छैन ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न निकायहरूका लागि स्थायी पदपूर्ति गर्न विज्ञापित विभिन्न पदहरूमा आन्तरिक, खुला/समावेशी प्रतियोगिताका लागि आवेदन दिई प्रयोगात्मक कम्प्युटर सीप परीक्षण उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको विभिन्न विज्ञापन अन्तर्गतका विभिन्न पत्रहरूको लिखित परिक्षा देहायको तालिकामा समाविष्ट मिति, समय र केन्द्रमा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको कार्यलयद्वारा देहायका विज्ञापनहरू अन्तर्गत विभिन्न पद(सेवा/ समुह)का लागि मिति २०७७/०८/२८ र २९ गते लिइएको प्रयोगात्मक कम्पुटर सीप परिक्षण उत्तीर्ण गरी लिखित परीक्षाका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरूको अनुक्रमाङ्कका आधारमा प्रकाशित नामावली:

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, पदपूर्ति समितिको कार्यालयद्वारा प्रथम पटक मिति २०७६/०९/१८ गते प्रकाशित सूचना अनुसार विज्ञापित विभिन्न पदहरूमध्ये खुला तथा समावेशीतर्फ विज्ञापन नं. ०४/००४/०७६/०७७अन्तर्गत सहायक प्रथम(प्रशासन), विज्ञापन नं. ०५/००४/०७६/०७७अन्तर्गत सहायक प्रथम(लेखा) तथा विज्ञापन नं. ०६/००४/०७६/०७७अन्तर्गत सहायक प्रथम(पुस्तकालय) तथा विज्ञापन नं.०७/००४/०७६/०७७ अन्तर्गत सहायक प्रथम (सूचना प्रविधि) पदमा प्रतियोगिताका लागि आवेदन स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली:

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, पदपूर्ति समितिको कार्यालयद्वारा प्रथम पटक मिति २०७६/०९/१८ गते प्रकाशित सूचना अनुसार विज्ञापित विभिन्न पदहरूमध्ये खुला तथा समावेशीतर्फ विज्ञापन नं. ०८/००४/०७६/०७७अन्तर्गत सहायक द्वितीय(प्रशासन), विज्ञापन नं. ०९/००४/०७६/०७७अन्तर्गत सहायक द्वितीय(लेखा) पदमा प्रतियोगिताका लागि आवेदन स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली:

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, पदपूर्ति समितिको कार्यालयद्वारा प्रथम पटक मिति २०७६/०९/१८ गते प्रकाशित सूचना अनुसार विज्ञापित विभिन्न पदहरूमध्ये आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ विज्ञापन नं. ०२/००३/०७६/०७७अन्तर्गत सहायक प्रथम(प्रशासन), विज्ञापन नं. ०३/००३/०७६/०७७अन्तर्गत सहायक द्वितीय(प्रशासन) पदमा प्रतियोगिताका लागि आवेदन स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली:

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, पदपूर्ति समितिको कार्यालयद्वारा प्रथम पटक मिति २०७६/०९/१८ गते प्रकाशित सूचना अनुसार विज्ञापित विभिन्न पदहरूमध्ये खुला तथा समावेशीतर्फ विज्ञापन नं. ०१/००४/०७६/०७७ अन्तर्गत अधिकृत तृतीय(प्रशासन), विज्ञापन नं. ०२/००४/०७६/०७७ अन्तर्गत अधिकृत तृतीय(लेखा) तथा विज्ञापन नं. ०३/००४/०७६/०७७ अन्तर्गत अधिकृत तृतीय(पुस्तकालय) पदमा आवेदन स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली:

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न निकायहरूका लागि स्थायी पदपूर्ति गर्न विज्ञापित विभिन्न पदहरूमा आन्तरिक, खुला/समावेशी प्रतियोगिताका लागि आवेदन दिएका आवेदकहरूको प्रयोगात्मक कम्प्युटर सीप परीक्षण यही २०७७ मंसीर २८ र २९ गते देहाय बमोजिमको परीक्षा केन्द्र र समयमा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको मिति २०७७ मंसीर ४ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न निकायहरूका लागि स्थायी पदपूर्ति गर्न विज्ञापित प्रशासनिक, लेखा तथा प्राविधिक पदमा आन्तरिक खुला/समावेशी स्थायी पदपूर्तिका लागि आवेदन दिएका आवेदकहरूको प्रयोगात्मक कम्प्युटर सीप परीक्षण यही २०७७ मंसीर २८ र २९ गते हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पुनश्चः आवेदकहरूको स्वीकृत नामावली तथा परीक्षा हुने मिति स्थान र समयको प्रसङ्ग पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ को दफा १७ को उपदफा २ बमोजिम जानकारी गराइनेछ ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न निकायहरुका लागि स्थायी पदपूर्ति दरखास्त आह्वान गरिएका परीक्षा कोभिड १९ का कारण स्थगित हुन गएकोमा उक्त परीक्षाहरु यथाशीघ्र सञ्चालन हुने जानकारी गराइन्छ ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभित्र निकायहरूका निमित्त स्थायी पदपूर्ति गर्न मिति २०७६।०९।१८ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा विज्ञापित बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता तथा खुला/ समावेशी तर्फका सबै प्रशासनिक पदहरूको प्रयोगात्मक कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा त्यसपछि हुने लिखित एवं मौखिक परीक्षा सञ्चालनको मिति, स्थान र समयको बारेमा पदपूर्ति समितिको कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक सूचना, Email तथा SMS मार्फत सबै प्रतियोगीहरूलाई जानकारी गराइने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको सहजताका लागि सूचित गरिन्छ । साथै, परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी थप जानकारीका लागि career.lbu.edu.np मा यस समितिको कार्यसञ्चालन निर्देशिका प्राप्त गर्नुहुन समेत सादर अनुरोध गरिन्छ ।

लुम्विनी वौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको कार्यालय लुम्विनी द्धारा विश्वविद्यालय अन्तरगत विभिन्न निकायका निमित्त विभिन्न प्रशासनिक पदहरु बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला÷समावेशी प्रतियोयगिता वाट स्थायी पदपूर्ति गर्नका लागि मिति २०७६ पौष १८ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम मिति २०७६ माघ २३ गते रातको १२ वजे सम्म तोकिए बमोजिम दस्तुरमा र मिति २०७६ फाल्गुन १ गते रातको १२ वजे सम्म तोकिए बमोजिम दोब्बर दस्तुरमा समितिको वेवसाइट career.lbu.edu.np मा Online आवेदन गरेका आवेदनहरु उपर पदपूर्ति समिति (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ को परिच्छेद ४, नियम १५ को ब्यवस्था अनुसार छानविन गर्दा निर्धारित कुराहरु पर्याप्त नपाइएको हुनाले नियम १७ को प्रावधान अनुसार देहायका उमेदवारहरुको आवेदन अस्वीकृत गरिएको ब्यहोरा जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ |

क्र.स. आवेदकको नाम थर दरखास्त संकेत नं.आवेदन गरेको पद
विदुर पौडेल ६६३३८५५सहायक प्रथम लेखा (खुला)
रोजन शाक्य१९२०५३७अधिकृत तृतीय प्रशासन (खुला)
रोजन शाक्य१९२०४८९ सहायक प्रथम प्रशासन (खुला)
रोजन शाक्य६६२०६२९ सहायक द्धितीय प्रशासन (खुला)

  • १. पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ को नियम १७ को (२) वमोजिम पदपूर्ति समिति द्धारा सञ्चालन गरिने विभिन्न परिक्षा लगायत जरुरी जानकारी पदपूर्ति समितिको वेबसाइट career.lbu.edu.np, आवेदकले आवेदन फर्ममा भरेको मोवाइल नम्वर र इमेल ठेगानामा मार्फत गराइनेछ ।
  • २. प्रयोगात्मक कम्प्युटर सीप परीक्षण : पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ को नियम २७ वमोजिम सहायक वा सो सरह र सोभन्दा माथिका पदहरू (प्राविधिक पदहरू बाहेक) का लागि लिखित परीक्षा लिई आन्तरिक र खुला प्रतियोगिता मा सर्वप्रथम प्रयोगात्मक कम्प्युटर सीप परीक्षण गरी योग्य ठहरिएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र लिखित परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ ।
  • ३. लिखित परीक्षाः पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ को नियम २८ वमोजिम आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताद्वारा सहायक वा सो सरह र सोभन्दा माथिका प्रशासनिक पदहरूमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न लिखित परीक्षा लिइनेछ ।
  • ४. पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ को नियम ३० (४) बमोजिम लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारको बढी प्राप्ताङ्कको आधारमा नामको वर्णानुक्रम वा परीक्षाको अनुक्रमाङ्क अनुसार सूची निर्धारण गरी अन्तर्वार्ताका लागि लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिनेछ ।
  • ५. आवेदक उम्मेदवारहरुले छनौट प्रक्रिया सम्वन्धि विस्तृत जानकारी पदपूर्ति समितिको वेबसाइट career.lbu.edu.np मा राखिएको पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ वाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
  • ६. पदपूर्ति समितिले आवश्यक ठानेमा आवेदक उम्मेदवारहरुको सक्कल प्रमाणपत्रहरु मग गर्न सक्नेछ ।