Lumbini Buddhist University Recruitment Committee

लुम्विनी वौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको कार्यालय लुम्विनी द्धारा विश्वविद्यालय अन्तरगत विभिन्न निकायका निमित्त विभिन्न प्रशासनिक पदहरु बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला÷समावेशी प्रतियोयगिता वाट स्थायी पदपूर्ति गर्नका लागि मिति २०७६ पौष १८ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम मिति २०७६ माघ २३ गते रातको १२ वजे सम्म तोकिए बमोजिम दस्तुरमा र मिति २०७६ फाल्गुन १ गते रातको १२ वजे सम्म तोकिए बमोजिम दोब्बर दस्तुरमा समितिको वेवसाइट career.lbu.edu.np मा Online आवेदन गरेका आवेदनहरु उपर पदपूर्ति समिति (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ को परिच्छेद ४, नियम १५ को ब्यवस्था अनुसार छानविन गर्दा निर्धारित कुराहरु पर्याप्त नपाइएको हुनाले नियम १७ को प्रावधान अनुसार देहायका उमेदवारहरुको आवेदन अस्वीकृत गरिएको ब्यहोरा जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ |

क्र.स. आवेदकको नाम थर दरखास्त संकेत नं.आवेदन गरेको पद
विदुर पौडेल ६६३३८५५सहायक प्रथम लेखा (खुला)
रोजन शाक्य१९२०५३७अधिकृत तृतीय प्रशासन (खुला)
रोजन शाक्य१९२०४८९ सहायक प्रथम प्रशासन (खुला)
रोजन शाक्य६६२०६२९ सहायक द्धितीय प्रशासन (खुला)

  • १. पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ को नियम १७ को (२) वमोजिम पदपूर्ति समिति द्धारा सञ्चालन गरिने विभिन्न परिक्षा लगायत जरुरी जानकारी पदपूर्ति समितिको वेबसाइट career.lbu.edu.np, आवेदकले आवेदन फर्ममा भरेको मोवाइल नम्वर र इमेल ठेगानामा मार्फत गराइनेछ ।
  • २. प्रयोगात्मक कम्प्युटर सीप परीक्षण : पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ को नियम २७ वमोजिम सहायक वा सो सरह र सोभन्दा माथिका पदहरू (प्राविधिक पदहरू बाहेक) का लागि लिखित परीक्षा लिई आन्तरिक र खुला प्रतियोगिता मा सर्वप्रथम प्रयोगात्मक कम्प्युटर सीप परीक्षण गरी योग्य ठहरिएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र लिखित परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ ।
  • ३. लिखित परीक्षाः पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ को नियम २८ वमोजिम आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताद्वारा सहायक वा सो सरह र सोभन्दा माथिका प्रशासनिक पदहरूमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न लिखित परीक्षा लिइनेछ ।
  • ४. पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ को नियम ३० (४) बमोजिम लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारको बढी प्राप्ताङ्कको आधारमा नामको वर्णानुक्रम वा परीक्षाको अनुक्रमाङ्क अनुसार सूची निर्धारण गरी अन्तर्वार्ताका लागि लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिनेछ ।
  • ५. आवेदक उम्मेदवारहरुले छनौट प्रक्रिया सम्वन्धि विस्तृत जानकारी पदपूर्ति समितिको वेबसाइट अबचभभच।दिग।भमग।लउ मा राखिएको पदपूर्ति समिति (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ वाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
  • ६. पदपूर्ति समितिले आवश्यक ठानेमा आवेदक उम्मेदवारहरुको सक्कल प्रमाणपत्रहरु मग गर्न सक्नेछ ।