Lumbini Buddhist University Recruitment Committee

यस विश्वविद्यालयको देहाय बमोजिमको विज्ञापनका लागि सञ्चालन गरिएको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण हुन सफल निम्न बमोजिमका उम्मेदवारहरूलाई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सेवासम्बन्धी नियमावली २०७४ (संशोधन २०७८) को नियम २० को उपनियम (३) बमोजिम करार सेवामा शिक्षण सेवाको सहायक प्राध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

यस विश्वविद्यालयको देहायका विज्ञापनका लागि मिति २०७९ साल भदौ ३० र ३१ गते सञ्चालन भएको लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र कक्षा अवलोकन परीक्षामा उत्तीर्ण निम्नलिखित उम्मेदवारहरुलाई अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

यस विश्वविद्यालयकोदेहायबमोजिमकोविज्ञानपनका लागि सञ्चालन गरिएको लिखितपरीक्षा तथा अन्तर्वार्तामाउत्तीर्ण हुन सफल निम्नबमोजिमका उम्मेदवारहरूलाईलुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सेवासम्बन्धी नियमावली २०७४ (संशोधन २०७८) को नियम २०को उपनियम (३) बमोजिम करार सेवामा शिक्षण सेवाको सहायक प्राध्यापक पदमा नियुक्तिकालागि सिफारिस गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

यस विश्वविद्यालयको देहायका विज्ञापनका लागि मिति २०७९ साल भदौ २३ र २४ गते सञ्चालन भएको लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र कक्षा अवलोकन परीक्षामा उत्तीर्ण निम्नलिखित उम्मेदवारहरुलाई अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गरिएको सबैको जानकारीका लागि सूचित गराइन्छ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

यस विश्वविद्यालयको देहायका विज्ञानपनका लागि आवेदन दिएका निम्न बमोजिमका उम्मेदवारहरूको परीक्षातालिका निम्नानुसार हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सुचित गरिन्छ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

यस विश्वविद्यालयको मिति २०७८/१२/१४ गतेको विज्ञापन नं. ००१/०७८/०७९ मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायअन्तर्गत कानून विषयमा करार सेवाका लागि सहायक प्रध्यापक पदमा आवेदन स्वीकृत भएका उमेद्वारहरूको परीक्षा तपसिल बमोजिमको मिति समय र स्थानमा हुने व्यहोरा सूचित गराइन्छ । तपशिल
लिखित परीक्षा २०७९/०४/२८ केन्द्रीय क्याम्पस, लुम्बिनी बिहान ७ बजे
पुनश्चः परीक्षामा सहभागीहरूलाई प्रस्तुतीकरण परीक्षा तथा कक्षा अवलोकनसम्बन्धी थप जानकारी लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने दिन गराइनेछ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस |