Lumbini Buddhist University Recruitment Committee

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको विज्ञापन नं. ०५/००१/०८०/०८१, ०५/००२/०८०/०८१, ०५/००३/०८०/०८१, ०५/००४/०८०/०८१, ०५/००५/०८०/०८१, ०५/००६/०८०/०८१, ०५/००७/०८०/०८१ का लागि मिति २०८०।११।२६ गते सञ्चालन भएको अन्तर्वार्तामा उपस्थित उम्मेद्वारहरुको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन र अन्तर्वार्ताको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोजिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले नियुक्तिको लागि कार्यकारी परिषद्मा सिफारिश गर्ने गरी मिति २०८०।११।२६ मा निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको विज्ञापन नं. ०३/०५/०८०/०८१ (खुला) शिक्षण सेवा, बौद्ध अध्ययन समूह, तृतीय श्रेणी, सहायक–प्राध्यापक पदको माग संख्या १० (दश) का लागि मिति २०८०।११।२३ गते सञ्चालन भएको अन्तर्वार्तामा उपस्थित १३ (तेह्र) जना उम्मेद्वारहरुको सम्पूर्ण मूल्याब्कन र अन्तर्वार्ताको अंक समेतको कुल प्राप्ताब्कको आधारमा सेवा सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ११ को उपनियम (३) बमोजिम रिक्त हुन आएका समावेशी पदलाई खुलातर्फबाट पदपूर्ति गरी देहायबमोजिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले निजहरुलाई सहायक–प्राध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि कार्यकारी परिषद्मा सिफारिश गर्ने गरी मिति २०८०।११।२३ मा निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको विज्ञापन नं. ०३/०१/०८०/०८१, ०३/०२/०८०/०८१, ०३/०३/०८०/०८१, ०३/०३/०८०/०८१, ०३/०४/०८०/०८१ (खुला) शिक्षण सेवा, बौद्ध अध्ययन समूह,(भोट भाषामा दक्षता), (पालि भाषामा दक्षता),(संस्कृत भाषामा दक्षता)को द्वितीय श्रेणी, उप–प्राध्यापक पदको माग संख्या ३ (तीन) का लागि मिति २०८०।११।२२ गतेसञ्चालन भएको अन्तर्वार्तामा उपस्थित ४ (चार) जना उम्मेद्वारहरुको सम्पूर्ण मूल्याब्कन र अन्तर्वार्ताको अंक समेतको कुल प्राप्ताब्कको आधारमा देहाय बमोजिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले निजहरुलाई उप–प्राध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि कार्यकारी परिषद्मा सिफारिश गर्ने गरी मिति २०८०।११।२२ मा निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिबाट लिइएको देहायका विज्ञापनमा सम्मिलित उम्मेद्वारमध्ये देहायका रोल नं. तथा नाम थर भएका उम्मेद्वारहरु लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाले पदपूर्ति समितिको मिति २०८०।११।२० को निर्णयानुसार अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको विज्ञापन नं. ०३/०८०/०८१ मा उप–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई कृति मुल्यांङ्कनका लागि पेश गरेका उम्मेद्वारहरुको मूल्याब्कन योग्य कृतिहरुको विवरण निम्नबमोजिम प्रकाशित गरिएकाले उल्लेखित विवरणमा कुनै दावि बिरोध भएमा शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी विनियम, २०७९ को व्यवस्था अनुरुप मिति २०८०/११/१९ गते दिनको २ बजेभित्र पदपूर्ति समितिको कार्यालयमा लिखित रुपमा बुझाउनुहुन सूचित गरिन्छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको विज्ञापन नं. ०१/०८०/०८१ (आन्तरिक) शिक्षण सेवा, बौद्ध अध्ययन समूह, प्रथम श्रेणी, सह–प्राध्यापक पदको माग संख्या ६ (छ) का लागि मिति २०८०।११।१० गते सञ्चालन भएको अन्तर्वार्तामा उपस्थित ६ (छ) जना उम्मेद्वारहरुको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन र अन्तर्वार्ताको औषत अंक समेतको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा देहाय बमोजिमको योग्यताक्रम कायम हुन आएकाले निजहरुलाई सह–प्राध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि कार्यकारी परिषद्मा सिफारिश गर्ने गरी मिति २०८०।११।१० मा निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिबाट लिइएको देहायका विज्ञापनमा सम्मिलित उम्मेद्वारमध्ये देहायका रोल नं. तथा नाम, थर भएका उम्मेद्वारहरु लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाले पदपूर्ति समितिको मिति २०८०।११।०७ को निर्णयानुसार अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिबाट लिइएको देहायका विज्ञापनमा सम्मिलित उम्मेद्वारमध्ये देहायका रोल नं. तथा नाम थर भएका उम्मेद्वारहरु लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाले पदपूर्ति समितिको मिति २०८०।११।०७ को निर्णयानुसार अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिबाट लिइएको देहायका विज्ञापनमा सम्मिलित उम्मेद्वारमध्ये देहायका रोल नं. तथा नाम थर भएका उम्मेद्वार लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण भएकाले पदपूर्ति समितिको मिति २०८०।११।०७ को निर्णयानुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिबाट लिइएको देहायका विज्ञापनमा सम्मिलित उम्मेद्वारमध्ये देहायका रोल नं. तथा नाम थर भएका उम्मेद्वार लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिबाट लिइने शिक्षण सेवातर्फ विज्ञापन नं. ०१/०८०/०८१ अन्तर्गत आन्तरिकतर्फको सह–प्राध्यापक पदमा आवेदन दिएका उम्मेद्वारहरुको अन्तर्वार्ता देहायबमोजिमको मिति, समय र स्थानमा गर्ने निर्णय भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिबाट लिइने शिक्षण सेवातर्फ विज्ञापन नं. ०१/०८०/०८१ अन्तर्गत आन्तरिकतर्फको सह–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता विशेष कारणबस अर्को सूचना नभए सम्मका लागि स्थगित भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिबाट लिइने शिक्षण सेवातर्फ विज्ञापन नं. ०१/०८०/०८१ अन्तर्गत आन्तरिकतर्फको सह–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता परीक्षा देहाय बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा गर्ने निर्णय भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको सूचना बमोजिम प्रशासन सेवातर्फ विज्ञापन नं. ०४/०८०/०८१ र ०५/०८०/०८१ मा प्रयोगात्मक कम्प्युटर सीप परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षा तपसिल बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको सूचना बमोजिम शिक्षण सेवातर्फ विज्ञापन नं. ०१/००१/०८०/०८१ मा सह प्राध्यापक पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेद्वारहरुले मिति २०८०।०८।२७ को सूचना बमोजिम पदपूर्ति कार्यालयमा पेश गर्नुभएका कृति तथा लेखहरु तपसिल बमोजिमको विवरण अनुसार स्पष्ट विवरण खुलाई मिति २०८०।१०।०७ गते दिनको १ः०० बजेभित्र पदपूर्ति समितिको कार्यालयमा पेश गर्नुहुन आवश्यक जानकारी एवं सूचित गरिन्छ ।

बिस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिले मिति २०८०।०९।१२ गते लिएको प्रशासन सेवातर्फ विज्ञापन नं.०४/०८०/०८१ र ०५/०८०/०८१ को प्रयोगात्मक कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षामा निम्नलिखित उम्मेद्वारहरु उत्तीर्ण भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षा मिति २०८० माघ १३ गतेदेखि शुरु हुने बेहोरा पूर्वसूचित गरिन्छ । लिखित परीक्षा हुने मिति, समय र स्थानसहितको विस्तृत सूचना केही दिनपछि प्रकाशित गरिनेछ ।

कम्प्युटर सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेद्वारहरुको नाम र सिम्बोल नम्बर निम्नानुसार रहेको छ ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिबाट शिक्षण सेवातर्फ विज्ञापन नं. ०३/०८०/०८१ मा उप–प्राध्यापक र सहायक प्राध्यापक पदमा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षा निम्न बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको सूचना बमोजिम प्रशासन सेवातर्फ विज्ञापन नं. ०४/०८०/०८१ र ०५/०८०/०८१ मा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेद्वारहरुको प्रयोगात्मक कम्प्युटर सीप परीक्षण मिति २०८० पुस १२ गते तपसिल बमोजिम हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको सूचना बमोजिम प्रशासन सेवातर्फ विज्ञापन नं. ०४/०८०/०८१ र ०५/०८०/०८१ मा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेद्वारहरुको प्रयोगात्मक कम्प्युटर सीप परीक्षण मिति २०८० पुस १२ गते हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
परीक्षा हुने समय र स्थान पछि जानकारी गराइनेछ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिले मिति २०८०।०६।१२ गते अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको सूचना बमोजिम तोकिएको अवधि मिति २०८० कार्तिक २३ गतेसम्म अनलाईनमा दर्ता हुन आएका दरखास्तहरु उपर छानविन गर्दा प्रशासन सेवातर्फको विज्ञापन नं. ०४/०८०/०८१ र ०५/०८०/०८१ मा देहायमा उल्लेखित उम्मेद्वारहरुले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी विनियम २०७५ को व्यवस्था र मिति २०८०।०६।१२ मा पत्रिका तथा वेवसाइटमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित शर्तहरु पूरा गरेको देखिएकाले निजहरुको दरखास्त स्वीकृत गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिको सूचना बमोजिम शिक्षण सेवातर्फ दरखास्त स्वीकृत भएका उमेद्वारहरुले शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी विनियम २०७९ को विनियम ३ को खण्ड (न) बमोजिम दरखास्त स्वीकृत भएको सूचना प्रकाशित भएको मितिले सातदिनभित्र मूल्याङ्कनका लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा दरखास्त आवेदन खुलेको मितिभन्दा पहिले प्रकाशित भई दरखास्त आवेदनमा उल्लेख गरिएका कृति वा अन्य प्रतिवेदन/प्रकाशनहरुको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि शिलबन्दी गरी पदपूर्ति समितिको कार्यालयमा मिति २०८०।०९।०१ गते दिउँसो ३ बजेभित्र पेश गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।

यहाँ क्लिक गर्नुहोस

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पदपूर्ति समितिले मिति २०८०।०६।१२ गते अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको सूचना बमोजिम तोकिएको अवधि मिति २०८० कार्तिक २३ गतेसम्म अनलाईनमा दर्ता हुन आएका दरखास्तहरु उपर छानविन गर्दा शिक्षण सेवातर्फको विज्ञापन नं. ०१/०८०/०८१, ०२/०८०/०८१ र ०३/०८०/०८१ मा देहायमा उल्लेखित उम्मेद्वारहरुले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी विनियम २०७९ को परिच्छेद ४ र मिति २०८०।०६।१२ मा पत्रिका तथा वेवसाइटमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित शर्तहरु पूरा गरेको देखिएकाले निजहरुको दरखास्त स्वीकृत गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको (अंग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार) विवरण (यहाँ क्लिक गर्नुहोस)