logo

दरखास्त अबधि समाप्त भएको छ

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायहरुका लागि उप प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति (करार) का लागि दरखास्त अबधि समाप्त भएको छ |

Lost Password