Lumbini Buddhist University

Get Started with the Job Application …

Buddhist Studies

Bhot Buddhist Studies

Law

Travel & Tourism

Administration

Online Form भर्दा ध्यानदिनुपर्ने कुराहरु

उम्मेदवारले आफ्नो मुखाकृति स्पष्ट देखिने हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको (कम्तीमा १५० पिक्सेल) फोटो र स्पष्ट देखिने दस्तखतको नमुना Scan गरी Upload गर्नुपर्नेछ ।

उम्मेदवारको नागरिकताको Digital कपी ।

कार्यअनुभवको हकमा अनुभव सम्बन्धी विवरण फाराम भरी सम्बन्धित संस्थाले सिफारिस गरिदिएको प्रमाणपत्रको Digital कपी ।

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको Digital कपी ।

उम्मेदवारको ब्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, तालीम, अनुभव लगायत दरखास्त फाराममा माग गरिएका अन्य विवरणहरु ।

उम्मेदवारले आफ्नो विवरण सत्य, तथ्य, र प्रष्ट रुपमा भर्नु पर्नेछ । झुठा विवरण पेश गरेको ठहरिएमा जुनसुकै बखत दरखास्त तथा परीक्षा रद्ध गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही समेत हुनेछ ।

परीक्षा दस्तुर बुझाउने तरिकाः
उम्मेदवारले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको नाममा एभरेष्ट बैंक लुम्बिनी शाखामा रहेको खाता नम्बर ०४१००१०५२००३१२ ACCOUNT NAME: Lumbini Buddhist University Fund मा जम्मा गरी भौचर अनलाइनमा फारम संगै पेश गर्नुपर्नेछ |
Scroll to top