Lumbini Buddhist University Recruitment Committee

पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य संचालन निर्देशिका

Resources Download
पदपूर्ति समितिले जारी गरेको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य संचालन निर्देशिका Download Here

Resources Downloads

Resources Download Link
संगठन तालिका Download Here
Lumbini BUddhist University Act Download Here
सेवा सम्बन्धी नियमावली Download Here
शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली Download Here
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली Download Here
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय को एन Download Here